PRANEŠIMAS DĖL EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

 

Pranešame, kad Lietuvos Mediatorių rūmų (toliau – LMR) pirmininko ir tarybos sprendimu
2023 metų balandžio mėn. 22 d. šaukiamas eilinis LMR narių visuotinis susirinkimas (toliau –
susirinkimas), kuris vyks mišriu būdu, t.y. nariai galės dalyvauti tiek tiesiogiai, tiek nuotolinio
vaizdo priemonėmis naudojant ZOOM platformą.
Prisijungimo nuotoliniu būdu susirinkime dalyvausiantiems nariams informacija:

Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/94263036067 ;

Meeting ID: 942 6303 6067.

Prisijungiant nuotoliniu būdu reikės užpildyti registraciją.
LMR susirinkimas vyks 2023 m. balandžio 22 d. 11 val., M. Romerio universitete
Ateities g. 20 Vilniuje (auditorija bus patikslinta likus kelioms savaitėms iki susirinkimo
informuojant el. laišku). Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 10:30 val.

Pažymima, kad vadovaujantis LRM įstatų 41.2. punktu, apie šaukiamą visuotinį narių
susirinkimą, LMR nariai informuojami raštu (paštu arba elektroniniu paštu) ne vėliau kaip prieš
30 (trisdešimt) dienų, taip pat pranešimas paskelbiamas LMR internetinėje svetainėje www.lmr.lt.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. 2022 m. LMR veiklos ataskaitos pristatymas (pranešėja Odeta Intė).
2. 2022 m. LMR metinės finansinės ataskaitos pristatymas (pranešėjas Gintautas Jonikas).
3. 2022 m. LMR metinės finansinės ataskaitos revizoriaus išvados pristatymas (pranešėja R. Kirdiekienė).
4. 2022 m. LMR finansinės ataskaitos tvirtinimas (balsavimas).
5. 2023 m. veiklos plano pristatymas (pranešėjai tarybos nariai).
6. LMR tarybos vieno nario rinkimai (slaptas balsavimas).
7. LMR Garbės nario vardo prof. Dr. N. Kaminskienei suteikimas (priėmimas).
8. Kiti einamieji klausimai.

Informuoju, kad ne mažiau kaip 1⁄4 (vienos ketvirtosios) LMR narių siūlymu, pateiktu raštu
ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų iki paskelbtos visuotinio LMR narių susirinkimo dienos,
į susirinkimo darbotvarkę įtraukiami jų siūlomi papildomi darbotvarkės klausimai ir sprendimo projektas, o LMR nariai apie pakeitimus informuojami ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki visuotinio LMR narių susirinkimo.

Dalyvaujant tiesiogiai, taip pat prisijungus į susirinkimą nuotoliniu būdu, privalu turėti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. LMR narys, negalintis dalyvauti visuotiniame LMR
narių susirinkime, gali įgalioti kitą atstovą balsuoti už jį visais susirinkimo darbotvarkėje
numatytais klausimais, išskyrus rinkimus. Įgaliotas atstovas turi turėti įstatymų ir LMR įstatų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kuriame turi būti aiškiai nurodyta, kaip įgaliotas asmuo
įgaliojamas balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu, išskyrus rinkimus.

Prašome LMR narių iki balandžio 15 d. informuoti LMR sekretorę Ingridą Sviderskienę (el.
paštas ingrida@sviderskis.lt ) dėl Jūsų dalyvavimo Susirinkime.

                                                                   Pirmininkė                                                           Odeta Intė

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.