D.U.K.

LMR tikraisiais nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, besilaikantys Lietuvos mediatorių rūmų įstatų ir savo veiklą grindžiantys teisės ir moralės normomis bei atitinkantys šiuos reikalavimus:

– teikia mediacijos paslaugas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

– yra nepriekaištingos reputacijos;

– turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

– nepiktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis;

– turi ne mažiau nei 2 (dvi) jau esamų Mediatorių rūmų narių rašytines rekomendacijas (šis reikalavimas netaikomas Mediatorių rūmų steigėjams);

– turi reikalingas asmenines savybes vykdyti mediatoriaus veiklą.

Asmenys norintys tapti Lietuvos mediatorių rūmų nariu tarybai pateikia šiuos dokumentus:

 1. rašytinį prašymą (pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu (nesant galimybės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atsiųsti pasirašytą prašymo originalą registruota pašto siunta Lietuvos mediatorių rūmų buveinės adresu: Didlaukio g. 55, 08303 Vilnius),
 2. gyvenimo aprašymą (CV),
 3. ne mažiau nei 2 (dvi) jau esamų Lietuvos mediatorių rūmų narių rašytines rekomendacijas,
 4. nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (pageidautina pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu),
 5. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos įsakymo, kuriuo patvirtintas pretendento įrašymas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, kopiją.

Nauji nariai priimami Lietuvos mediatorių rūmų tarybos posėdžio metu. Tarybos posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį, išskyrus liepos mėnesį. Pripažinimo Mediatorių rūmų nariu klausimas Mediatorių rūmų tarybos posėdyje nagrinėjamas dalyvaujant pretendentui. Daugiau informacijos apie tapimą Lietuvos mediatorių rūmų nariu galima rasti Lietuvos mediatorių rūmų įstatuose, kuriuo galima rasti: https://www.lmr.lt/teisine-informacija.

Mediatorius – tai Mediacijos įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantis trečiasis nešališkas fizinis asmuo, kuris yra įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir padeda civilinio ar administracinio ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. Mediacijos įstatymo 6 str. Numato, kad asmenys, siekiantys būti įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, būti išklausę ne trumpesnius kaip 40 akademinių valandų mokymus mediacijos tema ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą dienos, išlaikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą ir būti nepriekaištingos reputacijos.

Minimalaus mokymų mediacijos tema išklausymo ir mediatorių kvalifikacinio egzamino laikymo reikalavimai netaikomi teisėjams, turintiems trejų metų teisėjo darbo patirtį ir išklausiusiems ne trumpesnius kaip 16 akademinių valandų įvadinius mokymus mediacijos tema, ir socialinių mokslų daktaro laipsnį turintiems asmenims, kurie per paskutinius trejus metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą vedė mokymus mediacijos tema, kurių bendra trukmė – ne mažiau kaip 100 akademinių valandų.

Mediatorių kvalifikacinio egzamino laikymo reikalavimai netaikomi advokatams, antstoliams ir notarams, turintiems trejų metų atitinkamai advokato, antstolio arba notaro darbo patirtį.

Asmuo, siekiantis būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pateikia:

 • prašymą įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir jame nurodo savo vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, adresą korespondencijai, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis, specializaciją (specializacijas), veiklos teritoriją (teritorijas);
 • dokumentus, įrodančius, kad jis atitinka keliamus reikalavimus t. y. turi aukštąjį išsilavinimą, yra išklausęs ne trumpesnius kaip 40 akademinių valandų mokymus mediacijos tema, yra išlaikęs mediatorių kvalifikacinį egzaminą, yra nepriekaištingos reputacijos, arba dokumentus, įrodančius aplinkybes, dėl kurių tam tikrų profesijų atstovams taikomos atitinkamos išimtys (žr. Mediacijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalį.);
 • gyvenimo aprašymą;
 • savo pasirašytą patvirtinimą, kad jis atitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimą;
 • duomenis, patvirtinančius valstybinės rinkliavos už įrašymą į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą sumokėjimą
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

Prašymus įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir kitus dokumentus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai asmenys gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas bei pasirašytas patvirtinimas, kad atitinkate nepriekaištingos reputacijos reikalavimus turi būti pasirašyti elektroniniu parašu) arba kreipdamiesi tiesiogiai į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

Į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą asmenys įrašomi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba priima sprendimą įrašyti asmenį į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir įrašo asmenį į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ne vėliau kaip per penkiolika darbo dienų nuo prašymo įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančių dokumentų, įrodančių, kad asmuo atitinka Mediacijos įstatymo 6 str. nustatytus reikalavimus, gavimo dienos.

Baziniai mediatorių mokymai, tai mokymai, kuriuos turi išklausyti asmenys, siekiantys būti įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Jie turi atitikti mokymų mediacijos tema minimalių reikalavimų sąraše nurodytus reikalavimus ir sudaryti galimybes asmenims pasirengti laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą: sudaryti galimybes asmenims pasirengti teikti mediacijos paslaugas, įgyti teorinių žinių mediacijos srityje, gebėjimų teorines žinias ir įgūdžius taikyti praktiškai, taip pat įgyti mediatorių profesinės etikos žinių. Mokymai turi sudaryti galimybes asmenims įgyti žinių visomis mediatorių kvalifikacinio egzamino programoje nurodytomis temomis. Informaciją apie bazinius mediatorių mokymus skelbiama juos organizuojančių įstaigų puslapiuose.

Asmenys, norintys laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai turi pateikti:

 • laisvos formos prašymą leisti laikyti egzaminą;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • duomenis, patvirtinančius valstybės rinkliavos už egzamino laikymą sumokėjimą.

Tačiau asmuo, siekiantis būti įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, VGTPT be kita ko pateikti turi ir dokumentus, įrodančius, kad jis yra išklausęs ne trumpesnius kaip 40 akademinių valandų mokymus mediacijos tema ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki kreipimosi dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą dienos.

Asmenys, norintys laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (toliau – VGTPT) turi pateikti:

 • laisvos formos prašymą leisti laikyti egzaminą;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • duomenis, patvirtinančius valstybės rinkliavos už egzamino laikymą sumokėjimą.

Dokumentus galima pateikti VGTPT tiesiogiai, siųsti registruotu laišku (adresu Odminių g. 3, Vilnius) arba elektroniniu būdu (el. p. teisinepagalba@vgtpt.lt.). Pateiktas prašymas leisti laikyti egzaminą elektroniniu būdu turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Mediatorių kvalifikacinis egzaminas organizuojamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paskutinio prašymo laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą gavimo dienos tuomet, kai yra gauta ne mažiau kaip 10 prašymų laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą. Kai yra gauta mažiau kaip dešimt prašymų laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą, mediatorių kvalifikacinis egzaminas rengiamas ne rečiau kaip kartą per vienus metus.

Mediatorių kvalifikacinio egzamino programa, egzamino organizavimo ir vykdymo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo“. Išsamesnę informaciją galima rasti tinklapyje www.vgtpt.lrv.lt.

Mediatorių kvalifikacinio egzamino datą, laiką ir vietą, vadovaudamasi Mediacijos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos nuomonę, nustato VGTPT. Egzaminą vykdo mediatorių kvalifikacinio egzamino komisija posėdžio metu. Mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos sekretorius užtikrina patalpų, kuriose vykdomas egzaminas, priežiūrą egzamino dieną.

Egzamino žodžiu dalis gali būti organizuojama ir vykdoma nuotoliniu būdu, VGTPT įvertinus tokio šios egzamino dalies organizavimo ir vykdymo būdo tikslingumą ir galimybes bei atsižvelgus į su tuo susijusią mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos nuomonę.

Egzamino raštu ir žodžiu dalys gali būti organizuojamos ir vykdomos tą pačią dieną arba skirtingomis dienomis. Jeigu egzamino žodžiu dalis organizuojama ir vykdoma kitą nei egzamino raštu laikymo dieną, pertrauka tarp šių egzamino dalių gali trukti iki trijų darbo dienų.

Asmenims, kuriems pagal Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktus tos valstybės kompetentinga institucija yra suteikusi teisę teikti mediacijos paslaugas, neribojama laisvė laikinai teikti mediacijos paslaugas Lietuvos Respublikoje. Prieš pradėdamas laikinai teikti mediacijos paslaugas Lietuvos Respublikoje toks asmuo turi pateikti VGTPT pranešimą dėl ketinimo laikinai teikti mediacijos paslaugas Lietuvos Respublikoje, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, profesinė kvalifikacija, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys, Europos Sąjungos valstybės narę ar Europos ekonominės erdvės valstybę, kurios kompetentinga institucija yra suteikusi asmeniui teisę teikti mediacijos paslaugas bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

Mediacijos paslaugas užsienio šalyje asmuo gali teikti jei atitinka tos valstybės, kurioje ketina teikti mediacijso paslaugas, mediatoriams keliamus reikalavimus.

Mediacijos infolinija tai savanoriška Lietuvos mediatorių rūmų iniciatyva, vykdoma nuo 2021 m., kuria siekiama, kad mediacijos paslauga pasiektų savo tikslinę auditoriją bei visuomenė būtų apie ją tinkamai informuota. 

Paskambinus Mediacijos infolinijos telefonu  8 603 33306, LMR savanoriai informuoja ir konsultuoja visuomenę apie mediacijos paslaugos suteikimo galimybes ir kitus klausimus susijusius su mediacijos proceso eiga. Teikiami profesionalūs ir nešališki atsakymai į visus klausimus apie mediaciją.

Asmenys, kuriems reikalinga informacija apie mediaciją. Pavyzdžiui: ginčo šalis, jų atstovai, institucijų atstovai, savo darbe susiduriantys su mediacijos paslauga ir kt.

LMR savanoriai į klausimus apie mediaciją telefonu atsako darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Skamučio kaina pagal jūsų operatoriaus nustatytus tarifus. LMR savanoriams galima užduoti įvairius klausimus  apie mediaciją ir jos taikymą. Pavyzdžiui: ar naudojimasis mediacija nesukels neigiamų pasekmių? Kur kreiptis norint gauti mediacijos paslaugą? Ką daryti gavus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimą dėl mediatoriaus skyrimo?

Tai Lietuvos mediatorių rūmų nariai, kurie savanoriškai pasirinko skirti savo laiką, tam, kad būtų plečiamas mediacijos paslaugos žinomumas, didinamas jos patrauklumas ir visuomenė būtų objektyviai bei profesionaliai  informuota apie mediacijos paslaugą.

Mediacijos infolinijos savanoriais gali tapti visi LMR nariai, kurie pasirengę bent dvi savaites per metus savo laiką skirti atsakant į klausimus apie mediaciją telefonu. Apsisprendus tapti savanoriu yra pasirašoma LMR savanorio sutartis bei sudaromas savanoriavimo grafikas. Kilus klausimas rašykite mediacijosinfolinija@lmr.lt. 

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.