Teisinė informacija

Lietuvos mediatorių rūmų dokumentai:

Lietuvos mediatorių rūmų įstatai, 2022m.

Lietuvos mediatorių rūmų stojamųjų įnašų ir narių mokesčio mokėjimo tvarka

Lietuvos mediatorių rūmų garbės nario vardo suteikimo nuostatai

Nacionaliniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas

Teisėjų tarybos patvirtinti teisės aktai, susiję su teismine mediacija:

Teisminės mediacijos taisyklės

Teisminės mediacijos komisijos nuostatai

Teisminės mediacijos komisijos sudėtis

Mediatoriaus statuso suteikimo ir panaikinimo teisėjams tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, kitų jai pavaldžių įstaigų vadovų įsakymai, susiję su mediacija:

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo:

– Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo ir informacijos apie laikinai mediacijos paslaugas Lietuvos Respublikoje teikiančius asmenis sudarymo ir tvarkymo tvarkos aprašas;

– Kreipimosi dėl mediatoriaus skyrimo ir mediatoriaus parinkimo iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo ir skyrimo tvarkos aprašas;

– Mediacijos koordinavimo tarybos nuostatai;

– Mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos nuostatai;

– Mediatorių kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;

– Mediatorių kvalifikacinio egzamino programa;

– Mediatorių kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas;

– Mediatorių veiklos vertinimo komisijos nuostatai;

– Mokymų mediacijos tema minimalių reikalavimų sąrašas;

– Sutarčių su mediatoriais dėl valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos ir privalomosios mediacijos paslaugų teikimo sudarymo tvarkos aprašas.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-32 „Dėl Sprendimo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją formos patvirtinimo“ patvirtinta Sprendimo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją forma

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 1R-32 „Dėl Prašymo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją formos patvirtinimo“ patvirtinta Prašymo vykdyti valstybės užtikrinamą neteisminę mediaciją forma

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-459 „Dėl  Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) organizavimo ir vykdymo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Tarptautiniai teisės aktai:

Europos mediatorių elgesio kodeksas

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų

1998 m. sausio 21 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. R (98)1 dėl šeimos mediacijos

2001 m. rugsėjo 5 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. Rec(2001)9 dėl alternatyvių ginčų tarp viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų sprendimo priemonių

2002 m. rugsėjo 18 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. Rec (2002)10 dėl mediacijos civiliniuose ginčuose

Profesionalūs ir nešališkas atsakymas į visus klausimus apie mediaciją!

Mūsų savanoriai pasirengę Jums padėti darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.