Lietuvos Mediatorių rūmų (toliau – LMR) pirmininko sprendimu 2021 metų balandžio mėn. 17 d. šaukiamas eilinis LMR  narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, bei vadovaujantis LMR įstatų 10.6 punktu, vyks nuotoliniu būdu susirinkimą organizuojant nuotolinio vaizdo priemonėmis. Susirinkimas vyks naudojant ZOOM platformą. Kiekvienas narys gau el. paštu nuorodą prisijungimui. Susirinkimo pradžia – 13 val. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 12:30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.     Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas;

2.     Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas;

3.     2020 m. LMR veiklos ataskaita (pranešėjas Rokas Uscila);

4.     2020 m. LMR metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas (pranešėjas Gintautas Jonikas);

5.     LMR naujos kadencijos Tarybos rinkimai;

6.     Kiti einamieji klausimai.

Ne mažiau kaip 1/4 Mediatorių rūmų narių siūlymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki paskelbtos visuotinio Mediatorių rūmų narių susirinkimo dienos, į susirinkimo darbotvarkę įtraukiami jų siūlomi papildomi darbotvarkės klausimai ir sprendimo projektas, o Mediatorių rūmų nariai apie pakeitimus informuojami ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki visuotinio Mediatorių rūmų narių susirinkimo.

Prisijungus į susirinkimą, privalu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų ir LMR  įstatų nustatyta tvarka patvirtiną įgaliojimą.

Prašome LMR narių iki balandžio 3 d. informuoti LMR sekretorių Egidijų Langį dėl Jūsų dalyvavimo Susirinkime.